Opinion Essay

Rozprawka typu Opinion Essay po angielsku

Opinion Essay to drugi po rozprawce typu For and Against najpopularniejszy typ rozprawki. Opinion Essay różni się od niej tym, że w nim powinniśmy od razu sprecyzować nasze zdanie na dany temat, a cała treść rozprawki ma służyć przekonaniu czytelnika do naszego punktu widzenia. Opinion essay piszemy językiem formalnym, zachowując odpowiednią formę, o czym poniżej.

Zasady pisania rozprawki

Opinion Essay jak każda rozprawka angielska powinien składać się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp powinno stanowić nakreślenie problemu wraz z ukazaniem naszego zdania na ten temat. Rozwinięcie powinno dzielić się na trzy akapity – w pierwszych dwóch powinniśmy przedstawić i krótko wyjaśnić argumenty potwierdzające naszą tezę, a w trzecim ukazać przeciwny punkt widzenia. Zakończenie powinno stanowić podsumowanie w którym zbieramy wszystko w całość, i utwierdzamy czytelnika w zdaniu że nasze argumenty były słuszne. Proporcje poszczególnych części wynosić powinny mniej więcej: 20% dla wstępu, 20% dla pierwszego i drugiego argumentu, 20% dla kontrargumentu oraz 20% dla zakończenia.

Wstęp

Tutaj powinniśmy opisać i przedstawić problem naszej rozprawki oraz nasze zdanie na dany temat, wyraźnie określając się po której ze stron stajemy.

Rozwinięcie

Rozwinięcie składa się z trzech akapitów. Pierwszy i drugi służy do przedstawienia dwóch najważniejszych argumentów przemawiających za naszą tezą wraz z ich uzasadnieniem – inaczej niż w przypadku rozprawki typu For and Against, gdzie jedynie wymienialiśmy i pokrótce opisywaliśmy dane argumenty. Trzeci akapit służy do przedstawienia jednego, najważniejszego kontrargumentu, którzy mogliby podać przeciwnicy naszej tezy. Opisujemy go i wyjaśniamy, starając się przy tym go nieco zbagatelizować tak aby nasze argumenty były mocniejsze.

Zakończenie

W zakończeniu podsumowujemy rozprawkę powtarzając naszą opinię ze wstępu, z tym że teraz jest ona poparta argumentami z rozwinięcia.

 

Przykładowe rozprawki typu Opinion Essay

 

List formalny angielski

Przykładowe listy formalne

List nieformalny angielski

Przykładowe listy nieformalne

Rozprawka angielski

Przykładowe rozprawki

Przydatne zwroty

Wprowadzenie do tematu we wstępie:

It is common belief that – Popularne jest stwierdzenie że…

People says that… – Ludzie mówią że…

Most people agree that… – Większość ludzi zgadza się z tym że…

There are so many different opinions on… – Jest tak wiele różnych opinii na temat…

The problem of… is a much debated issue nowadays – Problem … jest ostatnio bardzo często omawiany

More and more people are… – Rosnąca liczba ludzi…

In recent years… has/have – W ostatnich latach…

Do wyrażania własnej opinii we wstępie

In my opinion/In my view – Moim zdaniem

I strongly believe that… – Zdecydowanie uważam że…

The way I see it/It seems to me that – Według mnie

I am convinced that… – Jestem przekonany że…

I’m sure that… – Jestem pewien że…

I think that… – Myślę że…

In my point of view – Z mojego punktu widzenia

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

The main/greatest argument is that… – Głównym/Najważniejszym argumentem jest to że …

There is no doubt about it that…/I have no doubt that… – Nie ma wątpliwości że…/Nie mam wątpliwości że…

In the first place/First of all – Przede wszystkim

Firstly – Po pierwsze

To start/begin with – Na wstępie

Do wprowadzania drugiego argumentu:

Secondly – Po drugie

What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej

Another aspect is that… – Innym aspektem jest to że…

Another advantage/disadvantage of that solution is that… – Kolejną zaletą/wadą tego rozwiązania jest to, że…

Another major reason is that… – Innym ważnym powodem jest to że…

Also – Również

In addition to … – Na dodatek …

Do wprowadzenia kontrargumentów:

Contrary to – Wbrew temu

It is argued that/People argue that … – Istnieje odmienna opinia że …

On the other hand – Z drugiej strony

Opponents of this view say that… – Przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą że…

There are people who oppose – Są ludzie którzy uważają inaczej

As opposed to above ideas – Jako opozycja do powyższych myśli

Contrary to what most people believe – Wbrew temu co sądzi większość ludzi

Even so – Nawet jeśli

In spite of – Wbrew …

Despite – Pomimo

Even though – Chociaż

Although – Mimo to

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

For example/For instance – Na przykład

Like – Jak

Especially – Zwłaszcza

Such as – Tak jak

In particular – Zwłaszcza

Do podsumowania

In conclusion/All in all/To sum up – Podsumowując

Taking everything into account/ Taking everything into consideration/On the whole /All things considered – Biorąc to wszystko pod uwagę

Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,

I strongly belive that… – Zdecydowanie uważam że…

Jeśli znasz jakieś przydatne zwroty podczas pisania rozprawki po angielsku, napisz je w komentarzu :)

Ocena: 1/5 (liczba głosów:2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *