Rozprawka angielski

Rozprawka typu For and Against po angielsku

Rozprawka For and Against, lub inaczej rozprawka typu Pros and Cons jest jednym z typów rozprawek angielskich. Omawia ona wady i zalety danego problemu z dwóch różnych punktów widzenia. Rozprawki po angielsku piszemy językiem formalnym, przez całą jej treść rozważając jeden dany problem. Wyszukujemy przy tym najważniejsze argumenty dla poparcia obu stron.

Zasady pisania rozprawki

Rozprawka angielska, podobnie jak każda z długich form wypowiedzi po angielsku powinna składać się z trzech głównych części: wstępu rozwinięcia i zakończenia, przy czym rozwinięcie powinno zawierać dwa paragrafy – jeden z nich na wymienienie wad, a drugi zalet danego problemu. Pisząc rozprawkę tego typu nie powinniśmy używać słów typu: I belive, In my opinion, I think, gdyż liczy się w niej bezstronność i obiektywna ocena. Proporcje poszczególnych części rozprawki powinny kształtować się mniej więcej tak: 15% powinien stanowić wstęp, 35% powinny stanowić argumenty przemawiające za daną tezą, 35% argumenty przeciw danej tezie oraz 15% powinno stanowić zakończenie.

Wstęp

We wstępie określamy temat rozprawki oraz nakreślamy rozważany przez nas problem.

Rozwinięcie

W rozwinięciu wymieniamy argumenty za i przeciw jakiejś idei, przy czym w jednym akapicie podajemy 2-3 argumenty potwierdzające daną tezę, a w drugim 2-3 argumenty jej przeciwne. Używamy przy tym zwrotów do wprowadzania kolejnych argumentów które znajdziecie poniżej w dziale Przydatne zwroty.

Zakończenie

W zakończeniu robimy krótkie podsumowanie wymienionych argumentów na bazie których wyrażamy swoją opinię na dany temat, wynikającą z przewagi jednej ze stron.

Przykładowe rozprawki

 

List formalny angielski

Przykładowe listy formalne

List nieformalny angielski

Przykładowe listy nieformalne

Rozprawki typu Opinion Essay

Przykładowe rozprawki typu Opinion Essay

Przydatne zwroty

Wprowadzenie do tematu we wstępie:

It is widely assumed/agreed, that… – Jest powszechnie wiadomo że…

It is common belief that – Popularne jest stwierdzenie że…

People say that… – Ludzie mówią że…

Most people agree that… – Większość ludzi zgadza się z tym że…

There are so many different opinions on… – Jest tak wiele różnych opinii na temat…

There is no agreement… – Nie ma zgody…

The problem of… is a much debated issue nowadays – Problem … jest ostatnio bardzo często omawiany

The problem of… has raised a lot of controversy recently – Problem … wzbudził ostatnio dużo kontrowersji

More and more people are… – Rosnąca liczba ludzi…

In recent years… has/have – W ostatnich latach…

Do wprowadzania pierwszego argumentu:

One major advantage of … – Ważną zaletą …

The main/greatest argument is that… – Głównym/Najważniejszym argumentem jest to że …

There is no doubt about it that…/I have no doubt that… – Nie ma wątpliwości że…/Nie mam wątpliwości że…

In the first place/First of all – Przede wszystkim

Firstly – Po pierwsze

To start with – Na wstępie

From the perspective of supporters/followers…- Z punktu widzenia zwolenników…

Do wprowadzania drugiego i kolejnych argumentów:

Secondly – Po drugie

Thirdly – Po trzecie

What is more/Furthermore/Moreover – Co więcej

Another aspect is that… – Innym aspektem jest to że…

Another advantage/disadvantage is that… – Kolejną zaletą/wadą jest to, że…

Also – Również

In addition to … – Na dodatek …

Apart from … – Oprócz …

Last, but not least – Ostatni lecz nie mniej ważny

Finally, … – W końcu, …

Do wprowadzenia kontrargumentów:

Even so – Nawet jeśli

On the other hand – Z drugiej strony

On the one hand…,but on the other hand… – Z jednej strony…, lecz z drugiej strony…

In spite of – Wbrew …

Despite – Pomimo

Even though – Chociaż

Although – Mimo to

It can be argued that … – Są odmienne opinie że …

Do wprowadzania przykładów popierających tezę:

For example/For instance – Na przykład

Like – Jak

Especially – Zwłaszcza

Such as – Tak jak

In particular – Zwłaszcza

Do podsumowania

In conclusion/All in all/To sum up – Podsumowując

Taking everything into account/ Taking everything into consideration/On the whole /All things considered – Biorąc to wszystko pod uwagę

Overall, – Ogólnie rzecz biorąc,

There is no agreement…, but in my opinion… – Nie ma zgody…, ale moim zdaniem…

Jeśli znasz jakieś przydatne zwroty podczas pisania rozprawki po angielsku, napisz je w komentarzu :)

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *