Życzenia wielkanocne po angielsku część 3

Oto następne życzenia wielkanocne po angielsku z tłumaczeniem na język polski:

 

Without Easter,
there would be no hope of heaven.
Without the hope of heaven,
there would be no repentance,
no personal transformation,
no attempt to follow biblical principles.
Without Easter,
the world would be in chaos
and darkness.
Jesus’ death and resurrection
means we can be reborn,
to live better, to do better,
to shine light into the shadows.
Hallelujah!
Happy, Happy Easter.

Bez Wielkanocy,
nie byłoby nadziei na zbawienie.
Bez nadziei na zbawienie,
nie byłoby skruchy,
osobistych przemian,
i prób przestrzegania przykazań biblijnych.
Bez Wielkanocy
świat byłby w chaosie
i ciemności.
Śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie
oznacza że możemy być odrodzeni,
by żyć lepiej, robić lepsze uczynki,
by świecić światłem w ciemności.
Alleluja!
Wesołej, Wesołej Wielkanocy.

 

On Easter we celebrate love,
love coming down from heaven,
love blanketing the earth
in a transforming embrace;
unique and infinite love,
giving more than we can imagine
for us, to cleanse our sin,
a perfect sacrifice, Lamb of God,
the walking, talking Word.
He is teacher, role model, friend,
this God in human form,
dying, then rising from the dead,
proving all who believe
will also rise
to have eternal life, with Him,
Lord of all.
Oh, Happy, Happy Easter!

W Wielkanoc świętujemy miłość,
miłość spływającą z nieba,
miłość pokrywającą ziemię,
w zmieniające się objęcia;
wyjątkowa i nieskończona miłość,
dająca więcej niż możemy sobie wyobrazić
dla nas, by oczyścić nasze grzechy,
idealna ofiara, Baranek Boży,
chodzące, mówiące Słowo.
On jest nauczycielem, wzorem, przyjacielem,
ten Bóg w ludzkiej formie,
umierający i powstający ze zmarłych,
udowodniający wszystkim, którzy wierzą,
że także powstaną
by mieć życie wieczne, wraz z nim,
Pan wszystkich.
Wesołej, wesołej Wielkanocy!

 

Teach yourself to be giving…
Share your blessings to others…
For that is the true essence of Easter Sunday.
Have a meaningful and blessed Easter!

Ucz się dawać dla innych…
Dziel się swoim dobrobytem z innymi…
Bo to jest prawdziwa esencja Wielkanocy.
Życzę Ci znaczących i błogosławionych świąt wielkanocnych!

 

Życzenia wielkanocne po angielsku część 1

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *