Present Continuous

Konstrukcje w czasie Present Continuous

Present Continuous to drugi po Present Simple najczęściej stosowany i najbardziej popularny czas angielski. Jest on bardzo prosty w konstrukcji jak i zastosowaniu, więc jego nauka nie powinna sprawiać specjalnych trudności. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące czasu Present Continuous takie jak jego budowa, zasady konstruowania zdań i stosowania tego czasu.

Kiedy stosujemy czas Present Continuous

Czas Present Continuous stosujemy zazwyczaj gdy mowa o czasie teraźniejszym oraz bardzo niedalekiej, pewnej przyszłości. Czas ten jest znacznie bardziej nacechowany emocjonalnie niż Present Simple, stąd też znalazł zastosowanie np. w sloganie McDonald’s „I’m lovin’ it”, pomimo iż nie jest to poprawna forma. Czas Present Continuous stosujemy gdy:

Mówimy o czynnościach trwających w danej chwili

np. He’s working now  – On teraz pracuje (Właśnie w tej chwili)

Mówimy o czynnościach trwających w teraźniejszości, ale niekoniecznie w danej chwili, lub trwających tymczasowo

np. John is training to the competitions – John ćwiczy do zawodów (Niekoniecznie w tej chwili, ale aktualnie jest w trakcie przygotowań)

Mówimy o wydarzeniach mających miejsce w przyszłości, zaplanowanych przez nas i pewnych na 99%

np. We are meeting tomorrow – Widzimy się jutro (Planujemy spotkać się jutro)

Wyrażamy swoje niezadowolenie, znużenie, bądź irytację wynikającą ze stale powtarzających się czynności bądź sytuacji

np. You’re always getting home late! – Zawsze wracasz późno do domu! (Powtarzająca się sytuacja)

Mówimy o aktualnie następujących zmianach, trendach lub rozwijającej się sytuacji

np. The computer prices are getting lower – Ceny komputerów spadają (Zmiany cały czas zachodzą)

 

Present Simple

Past Simple

Budowa

Zdania twierdzące

I/He, She, It/You, We, They + am/is/are + czasownik z końcówką -ing

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki -ing oraz umieszczenie przed nim czasownika posiłkowego „to be” w formie odpowiedniej dla danej osoby.

np.

I am playing football now – Ja teraz gram w piłkę nożną

Tom is playing football now – Tom teraz gra w piłkę nożną

Liczba pojedyncza
I am reading a book. Czytam książkę.
You are reading a book. Czytasz książkę.
He/She/It is reading a book. On/ona/ono czyta książkę.
Liczba mnoga
We/You/They are reading a book. My czytamy książkę. Wy czytacie książkę. Oni czytają książkę.

Uwaga: czasownik „to be” jest czasownikiem posiłkowym, zatem nie pełni funkcji znaczeniowej a jedynie gramatyczną. Zdanie: „John is working hard” nie oznacza zatem że „John jest pracowity”, a że jest w trakcie ciężkiej pracy: „John ciężko pracuje”. John jest pracowity wyraża zdanie „John is hard worker”.

Zdania pytające

Am/Is/Are + I/he, she, it/you, we, they + czasownik z końcówką -ing

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę kolejności w zdaniu podmiotu i czasownika posiłkowego „to be”.

np.

Am I playing football now? – Czy ja teraz gram w piłkę nożną?

Is Tom playing football now? – Czy Tom teraz gra w piłkę nożną?

Liczba pojedyncza
Am I reading a book. Czytam książkę?
Are you reading a book. Czytasz książkę?
Is he/she/it reading a book. On/ona/ono czyta książkę?
Liczba mnoga
Are we/You/they reading a book. My czytamy książkę? Wy czytacie książkę? Oni czytają książkę?

Zdania przeczące

I/He, She, It/ You, We, They + am not/isn’t/aren’t + czasownik z końcówką -ing

Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie wyraz not oznaczający negację do czasownika posiłkowego „to be”. Zazwyczaj jednak stosuje się skróty, czyli isn’t,/aren’t. Reszta zdania pozostaje bez zmian.

np.

I am not playing football now – Nie gram teraz w piłkę nożną

Tom isn’t playing football now – Tom nie gra teraz w piłkę nożną

Liczba pojedyncza
I am not reading a book. Nie czytam książki.
You aren’t reading a book. Nie czytasz książki.
He/She/It isn’t reading a book. On/Ona/Ono nie czyta książki.
Liczba mnoga
We/You/They aren’t reading a book. My nie czytamy książki. Wy nie czytacie książki. Oni nie czytają książki.

Zasady dotyczące końcówki -ing

Jak już zostało wspomniane wcześniej w czasie Present Continuous do czasownika dodajemy końcówkę -ing. Są jednak szczególne zasady dotyczące niektórych czasowników, o których poniżej.

W czasownikach zakończonych na -ie końcówka ta zamienia się w 'y’ przed dodaniem -ing

np.

Lie -> Lying

Die -> Dying

W czasownikach zakończonych na -e usuwamy 'e’ przed dodaniem końcówki -ing

np.

Drive -> Driving

Smile -> Smiling

Wyjątkiem jest tu czasownik „be” przyjmujący formę „being” a także wszystkie czasowniki kończące się końcówką -ee gdzie nic nie zmieniamy, takie jak: See – Seeing, Agree – Agreeing.

W czasownikach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę poprzedzaną przez samogłoskę, końcowa spółgłoska jest podwajana przed dodaniem końcówki -ing

np.

Bet -> Betting

Set -> Setting

Stop -> Stopping

Jeśli podobna sytuacja pojawia się w przypadku czasowników wielosylabowych, podwojenie ostatniej spółgłoski ma miejsce tylko wtedy, gdy akcent pada na ostatnią sylabę

np.

Regret -> Regretting

Begin -> Beginning

Jeśli akcentowana jest inna sylaba niż ostatnia spółgłoski końcowej nie podwaja się.

np.

Remember -> Remembering

Happen -> Happening

W angielskim brytyjskim w czasownikach zakończonych na -l końcówka ulega podwojeniu przed dodaniem -ing niezależnie od tego, która sylaba jest akcentowana.

np.

Travel -> Travelling

Cancel -> Cancelling

Oprócz tego, nie podwajamy ostatniej spółgłoski:

Gdy czasownik kończy się na podwójną spółgłoskę (-rt, -lp, -ng, itp.)

np.

Sing -> Singing

Help -> Helping

Start -> Starting

Gdy poprzedza ją podwójna samogłoska (-oil, -eed, etc.)

np.

Boil -> Boiling

Need -> Needing.

Gdy czasownik koczy się na 'y’ lub 'w’.

np.

Grow -> Growing

Lay -> Laying

Słowa typowe dla czasu Present Continuous

Istnieje grupa wyrazów typowych dla czasu Present Continuous, w którym występują one najczęściej, lub tylko i wyłącznie. Wyrazy te to: at present, nowadays, today, tonight, these days, now, at the moment

Zobacz także:

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *