Życzenia urodzinowe po angielsku

Życzenia na urodziny po angielsku z tłumaczeniem na polski

Życzenia urodzinowe po angielsku składamy bliskim nam osobom w dniu ich urodzin. Warto postarać się, aby nasze życzenia były wyjątkowe i przekazywały wszystko to, czego chcemy życzyć solenizantowi. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia urodzinowe po angielsku wraz z tłumaczeniem na język polski. Możecie je złożyć osobiście, lub napisać na kartce urodzinowej.

Happy Birthday!Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Many happy returns!Sto lat!

May all your wishes come trueSpełnienia marzeń

Happy Birthday! Enjoy your wonderful day and celebrate it. Please stay healthy and get all that you want.Wszystkiego najlepszego! Ciesz się Twoim wspaniałym dniem i świętuj go. Życzę Ci zdrowia i wszystkiego czego zapragniesz.

I wish you happiness, good health, and money once again :) – Życzę Ci szczęścia, zdrowia, i jeszcze raz pieniędzy ;)

Wishing you all the great things in life, hope this day will bring you an extra share of all that makes you happiest. Happy Birthday. – Życzę Ci wszystkich wspaniałych rzeczy w życiu, niech ten dzień przyniesie Ci dodatkowy wpływ wszystkiego co czyni Cię najszczęśliwszym / najszczęśliwszą. Wszystkiego najlepszego.

I wish you an awesome day, with good luck on your way, stay blessed and happy this day, my dear friend on your birthday today!Życzę Ci wspaniałego dnia, szczęścia na Twojej drodze, błogosławieństwa i radości w tym dniu, mój drogi przyjacielu z okazji Twoich urodzin!

Happy Birthday. I wish you well and I hope all you birthday wishes come true!Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, żę wszystkie Twoje urodzinowe życzenia się spełnią!

Have a wonderful day, get many nice presents and a lot of fun!Życzę Ci wspaniałego dnia, wielu fajnych prezentów i mnóstwa zabawy!

 

I’m wishing you another year
Of laughter, joy and fun,
Surprises, love and happiness,
And when your birthday’s done,

I hope you feel deep in your heart,
As your birthdays come and go,
How very much you mean to me,
More than you can know.

Życzę Ci kolejnego roku
Śmiechu, radości i zabawy,
Niespodzianek, miłości i szczęścia,
A kiedy Twoje urodziny miną,

Mam nadzieję że w głębi serca czujesz,
Gdy Twoje urodziny odchodzą i mijają,
Jak wiele znaczysz dla mnie,
Więcej niż Ci się wydaje.

 

Wishing my friend a beautiful day
Hopes and dreams I’m sending your way
May all be good and all come true
On this very special day for you!

Życzę Ci przyjacielu pięknego dnia
Nadziei i życzeń które wysyłam w Twoją stronę
Niech wszystkie będą dobre i wszystkie się spełnią
W tym wyjątkowym dla Ciebie dniu!

 

Today is your day to celebrate
Your day to be the star
So let the ones you love all cheer
And say how special you are

Dzisiaj jest Twój dzień by świętować
Twój dzień by być gwiazdą
Więc pozwól tym których kochasz świętować
I mówić jak wyjątkowy jesteś

 

Once a year I get the chance
To wish you birthday cheer.
It pleases me no end to say,
I wish you another great year.

So happy birthday to you,
From the bottom of my heart.
And may your good times multiply,
Till they’re flying off the chart!

Raz w roku mam szansę.
By życzyć Ci wszystkiego najlepszego.
Niewypowiedzianie mnie to cieszy,
Życzę Ci kolejnego wspaniałego roku.

Więc wszystkiego najlepszego dla Ciebie,
Z głębi mojego serca.
I niech Twojego dobre momenty się zwielokrotnią
Dopóki nie wypełnią całej listy!

 

Birthdays are happy events,
Times when dreams come true.
So dream a good dream (and let someone know!),
It just might work for you!

Have a happy celebration
One you’ll always recall,
And be aware on this day of days,
You’re the most special person of all!

Urodziny są wesołymi wydarzeniami
Momentami w których marzenia się spełniają.
Więc miej marzenia (i daj komuś znać),
Wtedy się spełnią!

Baw się dobrze
Takie które zawsze będziesz wspominać,
I bądź świadomy w tym szczególnym dniu
Że jesteś najbardziej niezwykłą osobą ze wszystkich!

 

Hoping your birthday
Is a happy one,
Just filled with friends,
Excitement and fun!

Mam nadzieję że Twoje urodziny
Są wesołe,
Wypełnione przyjaciółmi
Radością i zabawą!

 

With as much love, as I can share,
I wanted to let you know I care
Enough to send some love your way,
On your very special day!
Happy Birthday, sweetheart!

Taką ilością miłości, jaką mogę się dzielić,
Chciałem Ci dać że mi zależy
Wystarczająco, by wysłać Ci jej odrobinę
W Twój specjalny dzień!
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochany / a!

 

Today will be remembered
In so many lovely ways,
And we will start together
One more year of happy days!

Dzisiejszy dzień pozostanie zapamiętany
Na wiele pięknych sposobów,
A my zaczniemy razem
Jeszcze jeden rok szczęśliwych dni!

 

There couldn’t be a better day
To take a chance to say,
That you are wished a joy and luck –
Be happy everyday!

Nie mogłoby być lepszego dnia
By wykorzystać szansę i powiedzieć
Że życzę Ci radości i szczęścia –
Bądź szczęśliwy każdego dnia.

 

I’m wishing you a birthday
You never will forget,
A day packed full of pleasure,
Your very best birthday yet.

And when your birthday’s over,
I’m wishing quite sincerely
That happiness and joy and fun
Will fill your birthdays yearly!

Życzę Ci urodzin
Których nigdy nie zapomnisz,
Dnia pełnego przyjemności,
W najlepsze z Twoich urodzin.

A kiedy Twoje urodziny się skończą,
Życzę Ci serdecznie
Aby szczęście, radość i zabawa
Wypełniły cały Twój rok!

 

Every year that comes and goes
Brings it flowers and it snows;
With each birthday, every year,
I celebrate you, for it’s so clear
You’re really special; you’re the peak,
One of a kind, you are unique.
Happy Birthday; may your day
Be blessed, like you, in every way.

Każdego roku który przychodzi i odchodzi
Przynosi kwiaty i śnieg;
Z każdymi urodzinami, każdego roku,
Ja świętuję Ciebie, żeby było jasne
Jesteś naprawdę wyjątkowy; Ty jesteś szczytem,
Jedyny w swoim rodzaju, jesteś wyjątkowy.
Wszystkiego najlepszego; niech Twój dzień
Będzie błogosławiony, jak Ty, w każdy sposób.

 

May your day be filled with hugs, kisses and birthday wishes
May your birthday not be forgotten
And that you be spoiled rotten
But most of all today is your birthday, so hip hip hooray!

Niech Twoje dni będą wypełnione uściskami, buziakami i życzeniami urodzinowymi
Niech Twoje urodziny będą niezapomniane
I żebyś był rozpieszczany / rozpieszczana
Ale przede wszystkim są Twoje urodziny, więc hip hip, hura!

 

Each year your birthday reminds me
That I really want to say
I’m very glad I know you;
I think of you each day.

I hope you enjoy your birthday,
All the pleasures it has in store,
And because I appreciate you,
I hope you have many more!

Każdego roku Twoje urodziny przypominają mi
Że naprawdę chcę Ci to powiedzieć
Cieszę się że Cię znam;
Myślę o Tobie każdego dnia.

Mam nadzieję że świętujesz swoje urodziny,
I wykorzystujesz wszystkie ich przyjemności,
I dlatego że Cię cenię,
Życzę Ci ich jeszcze dużo więcej!

 

Instead of counting candles
Or tallying the years
Contemplate your blessings now
As your birthday nears

Zamiast zliczenia świeczek
Albo liczenia lat
Pomyśl o błogosławieństwach
Bo Twoje urodziny nadchodzą

 

Życzenia urodzinowe po angielsku część 2

 

życzenia urodzinowe po angielsku

 

Jeśli znasz jakieś życzenia urodzinowe po angielsku, napisz je w komentarzu, a umieścimy je na stronie. Z góry dziękujemy :)

Zobacz także:

Ocena: 1.5/5 (liczba głosów:2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *